Continguts examen FiQ tema 5

– Models atòmics
– Z, A, ió, isòtop.
– Experiments de Thomson i Rutherfort.
– Models atòmics: Dalton, Thomson, Rutherfort, Bahi i Mecanoaquàtic.
– Nombre atòmic, nombre màssic, massa atòmica.
– Utilitzar la taula periòdica.
– Ió i isòtop.
– Abundàncies isotòpiques: càlcul i concepte.