Criteris d’avaluació 3r d’ESO 2016-17

Criteris d’avaluació 3 ESO curs 16-17

Informació Institut de Vilafant

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Català Mínim dos exàmens per trimestre, activitats d’expressió escrita (mínim dos dictats i dues redaccions), activitats sobre la lectura obligatòria, activitats d’expressió oral i actitud. Les previstes al currículum de l’assignatura. Activitats d’avaluació contínua:
. Exàmens: 60 % (aulà ordinària) / 55 % (adaptacions)
. Lectura obligatòria: 10 %
. Expressió escrita: 10 %
. Expressió oral: 15 %
. Actitud: 5 % / 10 % (adaptacions)
Hi ha activitats voluntàries per millora de nota, que poden representar un punt més, com a màxim. Tres negatius per faltes de deures, però, resten 0,5 punts a la mitjana.
Exàmens de recuperació trimestrals. A final de curs, si han suspès dos trimestres, han de recuperar tot el curs al juny. Mitjana ponderada dels tres trimestres. L’alumne haurà de fer un examen de recuperació de TOTA la matèria. Hi haurà tasques obligatòries.  La qualificació màxima de l’examen de suficiència serà de 5. L’alumne haurà de fer un examen de recuperació de TOTA la matèria. Pot haver-hi tasques obligatòries.  La qualificació màxima de l’examen de suficiència serà de 5.

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Castellano Mínimo de dos exámenes por trimestre, actividades de expresión escrita (mínimo dos dictados y dos redacciones), actividades acerca de la lectura obligatòria, actividades de expresión oral y actitud. Las previstas en el currículum de la asignatura. Actividades de evaluación continua:
. Exámenes:

60 % (aula ordinaria) / 55 % (adaptaciones)
. Lectura obligatoria: 10 %
. Expressión escrita: 10 %
. Expressión oral: 15 %
. Actitud: 5 % / 10 % (adaptaciones)
Existen actividades voluntarias con el fin de mejorar la nota, que pueden suponer hasta un punto más.  Pero tres negativos por no presentar los deberes restarán 0,5 puntos a la media.

Exámenes de recuperación trimestrales. Al final del curso, si han suspendido dos trimestres, deben recuperar toda la asignatura en junio. Media ponderada de los tres trimestres. El alumno deberá realizar un examen de recuperación de TODA la materia. Habrá trabajos obligatorios.  La cualificación máxima del examen de suficiencia será de 5. El alumno deberá realizar un examen de recuperación de TODA la materia. Habrá trabajos obligatorios.  La cualificación máxima del examen de suficiencia será de 5.

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Anglès Evaluation activities per term:

Every term we will do 2/3 units of the book.

Each term students will be assessed by:

2/3 exams (1 per unit)

2/3 writings (1 per unit)

2/3 projects (1 per unit)

+ 1 exam at the end of EACH reading.

Comunicative, liguistic and audiovisual.

Artistic and cultural.
Digital
Learning to learn.
Autonomy and personal iniciative.
Interaction with the physical world.

This mark includes:

Exams (corrected within a week) & Readers’ exam or work (corrected within a week) 25%
Writings (corrected within a week) 25%
The personal web 10%
Projects 20%
Workbook 5%
Speaking in English & notebook 5%
Homework 5%
Group work, respect, participation 5%

The students will be able to retake exams in June and September Final mark:

1st term 25%

2nd term 35%

3rd term 40%

Students will retake the whole subject and hand in the personal site Students will retake the whole subject

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Francès Mínim 2 exàmens/trim.

Redaccions

Activitats orals i escrites

Presentació dossier amb els apunts i exercicis.

Les previstes al currículum de l’assignatura. 60% exàmens

40% redaccions

Exposicions, treballs, deures, comportament.

Recuperació: setembre Fem la mitjana a partir de la mitjana ponderada dels 3 trimestres. Setembre:

L’alumne haurà de fer un examen de recuperació de tota la matèria. Pot haver-hi tasques obligatòries.  La qualificació màxima de l’examen de suficiència serà de 5.

L’alumne haurà de fer un examen de recuperació de tota la matèria. Pot haver-hi tasques obligatòries.  La qualificació màxima de l’examen de suficiència serà de 5.

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Socials Mínim 2 proves per trimestre, activitats orals i escrites, carpeta de projecte, carpeta d’activitats i llibreta d’apunts Les presvistes al currículum de l’assignatura 50% exàmens

30% projectes

10% llibreta i carpetes

10% actitud

Setembre

Durant el curs es poden establir mecanismes de recuperació

Mitjana aritmètica de les tres notes trimestrals – a partir d’una nota mínima de 3 sobre 10 de cadascun del tres criteris (proves, projectes i llibreta) Hi haurà un examen de recuperació del curs pel setembre Per aprovar la matèria cal que l’alumne no la tingui suspesa de cursos anteriors

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Biologia i Geologia Acivitats d’avaluació contínua:  Controls de cada unitat (mínim 3 per trimestre) pràctiques de laboratori, tasques, exercicis del llibre digital… Les previstes al currículum de l’assignatura. Activitats d’avaluació contínua :

Conceptes (50%)

El 40% d’exàmens i un 10% exercicis del llibre digital.
Procediments (40%)

Pràctiques de laboratori, tasques, treballs…
Actitud 10%

En cas que la nota final  sigui inferior a 5, al llarg del trimestre següent l’alumne serà convocat a fer una prova per recuperar. En el cas de tenir pendent (parcialment o completament) la matèria per curs, aquesta es podrà aprovar, superant l’examen de recuperació de TOTA la matèria a la convocatòria de juny. La qualificació màxima de l’examen de suficiència serà de 5. L’alumne haurà de fer un examen de recuperació de TOTA la matèria.  La qualificació màxima de l’examen de suficiència serà de 5.

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Física i Química Exàmens de cada unitat.

Llibreta.

Informes de laboratori.

Activitats del llibre digital.

Les previstes al currículum de l’assignatura. 50% examens

(Mínim 3,5)

10% actitud

10% deures i llibreta

30% informes de laboratori

Si un alumne suspén un trimestre, caldrà realitzar un prova escrita de recuperació al llarg del següent trimestre. Serà necessari entregar un dossier d’exercicis per poder realitzar l’examen. La nota final de l’assignatura és la mitjana aritmètica de les notes (no arrodonides) dels tres trimestres. Caldrà presentar la feina d’estiu i realitzar una prova escrita. Presentació d’un dossier.

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Matemàtiques Controls de les unitats fetes (mínim 2 per trimestre)

Llibreta de l’alumne/a

Treballs esporàdics

Activitats complementàries

Participació a classe

Participació a concursos matemàtics

Deures d’estiu.

Al llarg del curs es treballen totes les competències: matemàtica, comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la informació i digital, d’aprendre a aprendre, d’autonomia i iniciativa personal, social i ciutadana, en el coneixement i la interacció amb el món físic i l’artística i cultural. Mitjana ponderada:

70%controls – 30% actitud.

Grup A: 60% – 40% (nota màxima Bé).

L’entrega de la llibreta és oblitatòria per aprovar el trimestre.

Trimestrals (s’ha d’entregar la llibreta del trimestre).

Al juny es recuperen els trimestres suspesos.

Nota màxima Suficient.

La nota final contínua és la mitjana aritmètica dels tres trimestres.

Els tres trimestres han d’estar aprovats per fer la mitjana.

Es pot fer una prova per pujar nota.

Prova de tot el curs.

La feina d’estiu s’ha d’entregar obligatòriament i és un 40% de la nota.

Nota màxima Suficient.

Prova de tot el curs.

Nota màxima Suficient.

Si s’aprova el curs actual queda aprovat el curs anterior.

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Tecnologia Exàmens de cada unitat.

Llibreta digital de classe

Activitats del Moodle

Activitats de programació en línia

Projectes de taller

Les previstes al currículum de l’assignatura. 30% examens

(Mínim 4)

20% actitud

50% procediments

En cas que la nota final  sigui inferior a 5, al llarg del trimestre següent l’alumne serà convocat a fer una prova per recuperar i haurà de lliurar les tasques encomanades Mitjana ponderada dels tres trimestres. oExamen de tot el curs.

LLa feina d’estiu s’ha d’entregar per poder fer l’examen i és uun 40% de la nota.

Nota màxima:

Suficient.

L’alumne haurà de fer un examen de recuperació de TOTA la matèria. Pot haver-hi tasques obligatòries.  La qualificació màxima de l’examen de suficiència serà de 5.

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Ed. Física Es valorarà molt la pràctica de cada sessió (implicació, participació) mitjançant anotacions diàries referents a la pràctica i a l’actitud.

A cada trimestre es farà un examen teòric de les unitats treballades, una petita activitat escrita i  un examen pràctic (d’habilitat tècnica i tàctica)

En les classes d’EF es treballen les  competències generals:

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competència d’aprendre a aprendre

Competència social i ciutadana

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Competències artística i cultural

Tractament de la informació i competència digital

Actitud: 30%

Continguts teòrics: 30%

Pràctica: 40%
Cal un mínim de 3 en cada apartat per fer la mitja.

És una matèria contínua, on es calcularà que la mitjana del curs arribi al 5. En cas de no arribar al 5, hi haurà recuperacions pràctiques i/o teòriques segons correspongui a cada unitat didàctica. La nota del juny s’obtindrà de la mitjana aritmètica dels 3 trimestres, tenint en compte les notes exactes amb 2 decimals. S’aprovarà amb un mínim de 5. Hi haurà un examen teòric (pot ser un examen escrit o l’entrega d’un treball), i un examen pràctic (proves físiques, tècniques i tàctiques) a més de seguir les normes esmentades al full d’inici de curs referents a l’actitud (portar roba i calçat adient, canviar-se…) La matèria queda recuperada si durant els 2 primers trimestres del curs s’obté una mitjana igual o superior a 5.

En cas que no sigui així, l’alumne podrà recuperar si obté un 5 de mitjana de tot el curs.

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Visual i Plàstica Tasques fetes a classe i a casa.

Treballs en grup i individuals. Presentacions orals, Intervencions en debats, activitats comuns.

Interès, deures, comportament i participació.

Valoració diferencial d’alumnat amb adaptació curricular, P.I.

En aquesta matèria es treballen:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Competències artística i cultural

Tractament de la informació i competència digital

Competència d’aprendre a aprendre

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competència social i ciutadana

És necessari presentar tots els treballs realitzats al llarg del trimestre per poder aprovar l’avaluació.

L’avaluació s’obtindrà segons els següents percentatges:

-Làmines i treballs entregats 25%

-Treballs i activitats a l’aula 25%

-Actitud i participació 50%

Per recuperar avaluacions suspeses de trimestres anteriors caldrà presentar les làmines i treballs no presentats Mitjana de les notes de les avaluacions tenint en compte l’evolutiu. Cal haver superat tots els trimestres i, excepcionalment, es farà mitjana amb un 4 d’un trimestre. Presentar les làmines i treballs no presentats al llarg del curs Presentar les làmines i treballs no presentats

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Música

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Cultura i Valors Ètics Tasques fetes a classe i a casa, treballs en grup i individuals, Role-Plays, presentacions orals, intervencions en debats, activitats de comprensió de textos i exposicions orals.

Interès, deures, comportament i participació.

Valoració diferencial d’alumnat amb adaptació curricular, P.I.

En aquesta matèria es treballen:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Competències artística i cultural

Tractament de la informació i competència digital

Competència d’aprendre a aprendre

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competència social i ciutadana

L’avaluació s’obtindrà segons els següents percentatges:

50% treballs i activitats a l’aula

20% llibreta

20% participació i actitud

10% deures

Per recuperar avaluacions suspeses de trimestres anteriors caldrà presentar unes tasques.

L’avaluació és contínua i la millora considerable de l’alumnat al llarg del curs, pot comportar la superació de les avaluacions suspeses amb una qualificació mínima de 4.

Mitjana de les notes de les avaluacions tenint en compte l’evolutiu. Cal haver superat tots els trimestres i, excepcionalment, es farà mitjana amb un 4 d’un trimestre. Tasques que es penjaran a la web. Hauran de presentar unes tasques abans de les vacances de Nadal. En cas que es recuperi, s’informarà al butlletí del 2n trimestre.

En cas de no fer o no superar la matèria, tindrà una darrera oportunitat abans de finalitzar el 3r trimestre.

En cas de no superar cap de les oportunitats anteriors, la matèria quedarà suspesa.

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Cultura Clàssica

(optativa)

· Mínim dos examens per quadrimestre.

· Activitats fetes a classe o acabades a casa. · Puntualitat en la seva presentació.

· Treballs individuals o en grup (exposicions orals, representacions, petites investigacions…).

· Activitats optatives per millorar la nota (s’aniran proposant).

· Actitud a l’aula i participació en les activitats.

En aquesta matèria tractem les següents competències:

· Competència comunicativa lingüística i audiovisual

· Competència artística i cultural

· Tractament de la informació i competència digital

· Competència d’aprendre a aprendre

· Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

· Competència social i ciutadana

· Exàmens (60%).

· Activitats i treballs de classe (20%)

· Actitud i participació (20%)

Es faran recuperacions trimestrals de la matèria mitjançant un examen i la presentació de la llibreta o dossier. Es fa la mitjana de les notes obtingudes al llarg del quadrimestre, tenint en compte l’evolució de l’alumnat. Si no s’aprova es farà un examen de recuperació de tota la matèria al juny. Es proposarà un dossier d’activitats, condició indispensable per fer l’examen de recuperació. Els exercicis compten un 60% i l’examen un 40%. Caldrà presentar-los amb la màxima correcció i netedat.

Nota màxima: suficient.

 

Matèria Instruments i activitats d’avaluació Assoliment de les Cb de la matèria i transversals Càlcul de les qualificacions Recuperacions Avaluació final contínua (juny) Avaluació final extraordinària (setembre) Recuperació de la matèria pendent de curs anterior
Emprenedoria

(optativa)

· Mínim dos examens per quadrimestre.

· Activitats fetes a classe o acabades a casa. · Puntualitat en la seva presentació.

· Treballs individuals o en grup (exposicions orals, simulació d’una entrevista de treball…).

· Actitud a l’aula i participació en les activitats.

En aquesta matèria tractem les següents competències:

· Competència comunicativa lingüística i audiovisual

.Competència digital

· Competència d’aprendre a aprendre

· Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

· Competència social i civica.

. Competència sobre autonomia i iniciativa personal

· Exàmens (40%).

· LLibreta (20%) i treballs  (20%)

· Actitud i participació (20%)

Es faran recuperacions trimestrals de la matèria mitjançant un examen i la presentació de la llibreta o dossier. Es fa la mitjana de les notes obtingudes al llarg del quadrimestre, tenint en compte l’evolució de l’alumnat. Si no s’aprova es farà un examen de recuperació de tota la matèria al juny. Tasques que es penjaran la web L’alumne haurà de fer un examen de recuperació i alguna activitat previa a l’examen.