Exàmens i tasques d’estiu

ESTIU 2018 (Aquí trobareu tota la informació corresponent a tasques d’estiu i calendari de les proves extraordinàries de setembre)

Normativa d’exàmens
La correcció és, de molt, la part més útil dels estudis. Quintilià

  • Es faran un mínim de 2 proves avaluables per trimestre de cada matèria.
  • Quan es fixin les dates d’examen el professor/a les anotarà en aquest calendari
  • Com a màxim es faran 2 exàmens al dia i 5 exàmens a la setmana. Cap professor/a pot posar un tercer examen si ja en tenen dos.
  • Cal informar els alumnes sobre els criteris d’avaluació i recuperació de cada matèria (% d’exàmens, % del treball a classe i a casa…)
  • Termini màxim per tornar les correccions: 1 setmana
Enllaços als calendaris